6 вересня 2018 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 04.07.2018 № 8556.

ЯКІ ЗМІНИ БУЛО ВНЕСЕНО У ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ»

– Закон доповнили додатковою статтею 61 під назвою «Інклюзивне навчання»:

1 Для навчання дітей з особливими освітніми потребами заклади загальної середньої освіти за зверненням батьків дитини або осіб, які їх замінюють, утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи.

2 Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатогранності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. Порядок організації інклюзивного навчання у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3 Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку — документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання.

Інклюзивне навчання: чим доповнили Закон «Про загальну середню освіту»Психолого-педагогічні послуги — це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) — це комплексна система заходів супроводження дитини з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

4 Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі забезпечує асистент вчителя. Освітні та соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування у закладі загальної середньої освіти задовольняються асистентом дитини: соціальним працівником, одним з батьків або особою, уповноваженою ними.

5 Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки дітям з особливими освітніми потребами здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Інклюзивне навчання: чим доповнили Закон «Про загальну середню освіту»– ч. 3  ст. 8 «Заклад загальної середньої освіти» доповнено новим абзацом:

«Заклади загальної середньої освіти на підставі письмового звернення одного з батьків дитини з особливими освітніми потребами або її законних представників в обов’язковому порядку утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами»;

– ч. 2 ст. 12 «Термін навчання» викладено у новій редакції:

«Термін навчання у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами встановлюється Кабінетом Міністрів України»;

 – ч. 5 ст. 16 «Навчальний рік та режим роботи закладу загальної середньої освіти» доповнено абзацом третім:

«Тривалість корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, становить: групове – 35-40 хвилин; індивідуальне — 20-25 хвилин»;

– ст. 17 «Виховний процес у закладах загальної середньої освіти» доповнено частиною четвертою:

Інклюзивне навчання: чим доповнили Закон «Про загальну середню освіту»«4. Діти з особливими освітніми потребами залучаються до позакласної та позашкільної роботи з урахуванням їх віку, здібностей, інтересів, потреб, можливостей, індивідуальних особливостей освітньої діяльності та стану здоров’я»;

– ст. 18 «Зарахування учнів» доповнено частиною четвертою:

«4. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки»;

– ч. 7 ст. 18 доповнено абзацом:

«Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування до початкової школи закладу загальної середньої освіти»;

– ч. 2 ст. 21 «Соціальний захист учнів (вихованців)» викладено у новій редакції:

«2. Діти з особливими освітніми потребами забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в загальноосвітньому навчальному закладі задовольняються асистентом дитини: соціальним працівником, батьками або особою, уповноваженою ними»;

– ч. 1 ст. 29 «Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють» доповнено абзацом:

«Здійснювати індивідуальний супровід дитини з особливими освітніми потребами під час її перебування у закладі загальної середньої освіти»;

– ч. 2 ст. 34 «Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців)» після абзацу першого доповнено абзацом:

«Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно із критеріями оцінювання, визначеними центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки»;

– ч. 3 ст. 37 «Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти» доповнено абзацами:

«забезпечують доступність будівель, споруд і приміщень закладів освіти згідно з державними будівельними нормами і стандартами»;

«здійснюють контроль щодо проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування».

 

Інформація з ресурсу: https://uk.etcetera.media/inklyuzivne-navchannya-chim-dopovnili-zakon-pro-zagalnu-serednyu-osvitu.html